Versió Beta           filopolis.cat
1. Locke: “Suposem que la ment sigui com un paper en blanc”
1. Locke: “Suposem que la ment sigui com un paper en blanc”
L’anglès John LOCKE (1632-1704) és un pensador empirista que sobresurt per aportacions en dos àmbits: en la investigació sobre la naturalesa, les capacitats i els límits del coneixement i, en segon lloc, en la crítica de l’absolutisme, apostant per un liberalisme polític.

En l’àmbit epistemològic, dóna supremacia a l’experiència, defensant que aquesta fixa els límits de la raó. La nostra ment és com una tabula rasa o un receptacle inicialment buit que es va omplint a partir de les dades sensorials. En l’Assaig sobre l’enteniment humà argumenta que no tindria sentit suposar que són innates idees de color, per exemple, havent-nos donat Déu la vista i el poder de rebre-les dels objectes per mitjà dels sentits. Així, les nostres idees tenen la seva font en l’experiència externa o sensació i en l’experiència interna o reflexió.
a. Què va dir?

«D'on provenen tots els materials de la raó i del coneixement? Responc a això amb una paraula: de l'experiència. En ella es fonamenta , i d’ella deriva en últim terme.» AEHb. Per què ho va dir?

Perquè tots els continguts mentals són continguts adquirits.
Innatisme de les idees vol dir que la nostra ment és com un receptacle buit.
Reflexionar sobre els nostres estats anímics és, també, experiència.
Imaginar situacions diverses és, també, experiència.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera