Versió Beta           filopolis.cat
2. L’anunci nietzscheà de la “mort de Déu”
2. L’anunci nietzscheà de la “mort de Déu”
Amb l'expressió Déu ha mort, Friedrich NIETZSCHE (1844-1900) anuncia molt més que alguna mena d'ateisme; anuncia la mort del món de les grans veritats, de les idees immutables; anuncia la mort dels ideals guiadors de la vida humana. Déu representa tot allò que és suprasensible, representa el món platònic de les idees, els idealismes, les grans creences o veritats que travessen tota la història d’Occident. Ha mort allò que donava sentit a la vida recolzant-se en un més enllà; intueix que els més elevats ideals ja no impulsen les vides de les persones, que el món suprasensible està mancat de força operant.

I amb la mort de Déu s’enderroquen els pilars de la nostra civilització. Déu ha mort, no és que no existís: era viu quan la seva idea una referència bàsica que regia la vida dels humans. I matar Déu significa, metafòricament, “beure el mar fins el pòsit”; és una acte tan gran com “desenganxar la terra del seu sol”.
a. Què va dir?

«¿Com hem pogut beure la mar fins al pòsit?¿Qui ens donà l'esponja per esborrar ? ¿Què férem quan desenganxàrem aquesta terra del seu sol?» GC


b. Per què ho va dir?

La mort de Déu és equivalent a la mort de tots els sòlids punts de referència.
La mort de Déu és equivalent a la mort de tota activitat racional crítica.
Perquè constata que Déu ja no és el centre ni la força rectora de la vida dels humans.
Perquè els arguments a favor de l’existència de Déu no són indiscutibles.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera