Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Filosofia, ara! Revista per a pensar?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Els articles, que s'hauran de correspondre amb les àrees temàtiques definides, han de ser originals, llevat de casos excepcionals proposats pel Consell Assessor o el Consell Editorial i aprovats per aquest últim. L'article serà revisat i editat per a la seva maquetació.

Normes bàsiques de format dels articles:

1. Títol

2. Nom i cognoms Autor/a

3. Lloc de treball o dades de contacte mínimes.

4. Extensió 1000 a 1500 paraules (3 o 4 pàgines en lletra Times Roman 12 o Calibri 11), espaiat 1,5.

5. Format arxiu: rtf, doc, docx o odt.

 

En un fitxer a part cal lliurar:

 

Llengües

La llengua vehicular de Filosofia,ara! és la catalana, però resta oberta la possibilitat de publicar-hi en altres llengües.


Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norme internationale ISO 690: documentation - références bibliographiques - contenu, forme et structure. 2e éd. [Genève]: ISO, 1987), tal com es mostra en els exemples següents:

Per a llibres o monografies:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol. Número d'edició. Lloc: Editorial. Extensió i detalls materials. (Col·lecció; núm.).


Exemples:
FINLEY, M.I. (1985). El món d'Ulisses (Gil, O.; trad.). Barcelona: Empúries. 195 pàg. (Biblioteca Universal Empúries; 24).
EASTERLING, P.E.; KNOX, B.M.W. (1982). The Cambridge History of Classical Literature (vol. I: Greek literature). Cambridge: Cambridge University Press.

 

Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de la part del llibre". A: Dades bibliogràfiques de l'obra completa, localització de la part del llibre.

Si l'autor o l'editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita:


Exemple:

VAN STEENBERGHEN, F. (1974). "L'averroïsme latin". A: Introduction à l'étude de la philosophie médiévale. Lovaina-París: Publications Universitaires de Louvain, pàg. 531-554.

 

Si l'autor o l'editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que se cita:

Exemples:

GINZBURG, C. (1983). "Señales. Raíces de un paradigma indiciario". A: GARGANI, A. (ed.). Crisis de la razón. Nuevos modelos en la relación entre saber y actividad humana. Mèxic: Siglo XXI, pàg. 55-99.

ROBINE, N. (1974). "La lectura". A: ESCARPIT, R. i altres (1974). Hacia una sociología del hecho literario. Madrid: Edicusa, pàg. 275-276.

 

Per a publicacions periòdiques:

Títol: subtítol. Vol. Núm. Any. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.

Exemple:

Revista d'Etnologia de Catalunya. Núm. 1. 1992. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular. Semestral.

 

Per a articles de publicacions periòdiques:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de l'article". Títol de la revista o el manual. Vol., número de l'exemplar, pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

ROSSICH, A. (1986). "La introducció de la mètrica italiana en la poesia catalana". Els Marges. Núm. 35, pàg. 3-20.

 

Per a textos legals:

"Títol normalitzat" [format per: número de llei, decret, etc.; dia i mes; nom oficial de la llei]. Títol publicació (data sencera de publicació), pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:

"Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal". Butlletí Oficial de l'Estat (24 novembre 1995), pàg. 33987-34058.

 

Per a articles en línia:

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol". Revista [unitat de contingut + tipus de suport]. [Data de consulta].

Exemple:

RAU, A. (1999). "Lo digital se acerca a lo literario. Notas sobre la aplicación de conceptos informáticos a la escritura de textos literarios". Hipertulia. Revista Espéculo [article en línia]. [Data de consulta: 8 de febrer de 2004].

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  2. El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word o RTF.
  3. Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  4. El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
  6. Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.
 

Avís de drets d'autor/a

Aquest avís de drets d'autor/a apareixerà a la pàgina «Sobre la revista» i a les metadades de tots els elements publicats. Si bé la revista és l’encarregada de determinar els termes de l’acord de drets d'autor/a amb els autors/ores, el Public Knowledge Project recomana utilitzar la llicència Creative Commons. Amb aquesta finalitat, es proporciona un redactat d’exemple per a l'avís de drets d'autor/a que podeu copiar a continuació per a les revistes que (i) ofereixen accés lliure, (ii) ofereixen accés lliure diferit o (iii) no ofereixen accés lliure.

 

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.