avatar
Molt bé els comentaris. Tenim un excés d'informació, i la feina ben feta sempre
serveix.
Xavier.