Versió Beta           filopolis.cat
3. “No sabem, només podem conjecturar.” Popper
3. “No sabem, només podem conjecturar.” Popper
A la Viena del primer terç del segle XX, els neopositivistes compartien: a) el principi de verificació com a criteri de significat per a distingir què és ciència i b) una actitud pro-inductivista. Karl Raimund POPPER (Viena, 1902- Londres, 1994), a La lògica de la investigació científica (1934) i a Conjectures i refutacions (1963) s’oposa al principi de verificació amb el concepte de falsabilitat com a criteri de demarcació, i s’oposa a l’inductivisme argumentant, com Hume, que el mètode inductiu és lògicament injustificable.

Defensa que el mètode de la ciència és l'hipoteticodeductiu. Les teories científiques no neixen inductivament per generalització d'observacions, sinó que són fruit d'intuïcions o hipòtesis. Creada una hipòtesi, cal deduir-ne o treure'n implicacions o prediccions que la fan falsa o refuten si no es corroboren empíricament. Els enunciats científics no poden ser verificats, sí falsats per l'experiència. Les teories científiques són hipòtesis provisionals, conjectures que es mantenen mentre no siguin refutades.
a. Què va dir?

«El coneixement, especialment el coneixement científic, progressa a través d’anticipacions injustificades (i injustificables), de presumpcions, de solucions temptatives pels nostres problemes, de conjectures. Aquestes conjectures són controlades per la crítica; és a dir, per .» CiR


b. Per què ho va dir?

Perquè els enunciats universals no poden ser verificats, sí falsats o criticats.
Pocs casos favorables no verifiquen un enunciat, molts sí.
Qualsevol enunciat universal es pot verificar inductivament.
Falsar és sotmetre una hipòtesi a tests per comprovar si es sosté o no.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera